top of page

YLEISET EHDOT

 

1 SOVELTAMINEN

1.1 Näitä takuuehtoja sovelletaan kaikkiin AxxA-Tech Oy:n (”Myyjä”) asiakkailleen (”Ostaja”) myymien tuotteiden (”Tuotteet” tai ”Tuote”) kauppaan. Näistä takuuehdoista poikkeavasti voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti.

 

1.2 Nämä takuuehdot täydentävät Myyjän ja Ostajan välistä erillistä sopimusta (”Sopimus”), jonka oleellinen osa nämä takuuehdot ovat. Mikäli Sopimuksen ja näiden takuuehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan Sopimuksen ehtoja näiden takuuehtojen sijaan.

2 TAKUU

2.1 Ne tuotteet joiden kohdalla mainittu (Takuu 5 vuotta) on takuu. Myyjän takuu pitää sisällään Myyjän vakuutuksen siitä, että Tuotteet ovat Myyjän tavanomaisessa kaupankäynnissä kulloinkin sovellettavien tuotemäärittelyjen mukaiset, ellei Ostajan ja Myyjän välillä ole sovittu muusta kirjallisesti erikseen (”Tuotemäärittelyt”). Tuotteen korjaus tai viallisen Tuotteen korvaus ei pidennä alkuperäisen Tuotteen takuuaikaa.

 

2.2 Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät Tuotteen käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet. Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että Tuotteen laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu Ostajan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, Ostajalle annettujen asennus-, käyttö- tai huolto-ohjeiden vastainen tai muu Tuotteen vääränlainen käsittely.

 

2.3 Takuun rikkomisesta Ostajan ainoat oikeuskeinot ja Myyjän ainoat velvollisuudet Myyjän yksinomaisen harkinnan mukaan ovat seuraavat: (i) hyvittää ostohinta viallisen Tuotteen palautusta vastaan; tai (ii) Tuotteen korjaus tai viallisen Tuotteen korvaus uudella Tuotteella.

 

2.4 Mikäli viallinen tuote todetaan menevän takuukorjauksen piiriin, hyvittää myyjä fyysisesti tuotteen uudella toimivalla tuotteella, tai hyvityslaskuna. Myyjä ei ole korvausvelvollinen vaihtotöistä tai muista vastaavista kuluista, pelkästään viallisen tuotteen korvaamisesta.

 

2.5 Ostajan on tarkastettava Tuotteet viipymättä ne vastaanotettuaan ja reklamoitava Myyjälle kirjallisesti, mikäli Tuotteet poikkeavat Tuotemäärittelyistä tai ovat viallisia näihin nähden. Poikkeuksista tai vioista on reklamoitava neljäntoista (14) päivän kuluessa niiden havaitsemisesta tai siitä, kun ne olisi pitänyt havaita. Reklamaation tulee sisältää täydellinen lista Tuotteista, jotka Ostaja katsoo viallisiksi sekä yksityiskohtaiset valokuvat virheistä. Tuotteista on yksilöitävä tuotemalli ja sarjanumero [ ].

Ennen kuin Myyjä yksinomaisen harkintansa mukaan hyväksyy takuuvaatimuksen, Myyjällä on oikeus harkintansa mukaan tarkastaa virheelliset Tuotteet ja tosiasialliset käyttöolosuhteet, missä virheet havaittiin.

Piilevistä virheistä on Myyjää reklamoitava kirjallisesti neljäntoista (14) päivän sisällä niiden havaitsemisesta tai, kun ne olisi pitänyt havaita. Ostajalla on todistustaakka siitä, että kyseessä on piilevä virhe.

 

2.6 Myyjä ei vastaa takuun nojalla muista maksuista tai kuluista. Korvattu viallinen Tuote on annettava Myyjän haltuun ja omistukseen. Mikäli Tuotteita joudutaan palauttamaan Myyjälle, varaa Myyjä oikeuden hyväksyä kuljetuskustannukset etukäteen.

 

2.7 Mikäli Tuotteiden epäillään olevan virheellisiä tai Tuotemäärittelyjä vastaamattomia, vaikka virhettä ei ole todennettu, on niiden käyttö ehdottomasti kiellettyä.

 

2.8 Myyjä ei vastaa Tuotteesta tai Tuotteen osasta joka on a) vahingoittunut kuljetuksessa, josta Myyjä ei toimitusehdon mukaan vastaa; b) vioittuu onnettomuuden johdosta toimituksen jälkeen tai huolimattomuuden tai sopimattoman varastoinnin seurauksena; c) Tuotetta käytetään asennus- käyttö- ja huolto-ohjeiden vastaisesti tai muutoin tarkoitukseensa sopimattomasti tai Tuotteen käyttöä jatketaan heikosta suoritustasosta huolimatta; tai d) kyse on tavanomaisesta kulumisesta. Mikäli Ostaja laiminlyö edellä mainitut huolenpitovelvoitteensa, katsotaan Ostajan luopuneen kaikista Tuotteista koskevista väitteistään.

 

2.9 Mikäli Tuote todetaan takuukorjauksessa virheettömäksi tai vika ei kuulu takuun piiriin, on Myyjällä oikeus veloittaa korjauskäynnistä kohtuullinen korvaus, vaikka itse korjausta ei suoritettaisikaan

 

2.10 Näissä takuuehdoissa tai Sopimuksessa myönnetyn takuun lisäksi Myyjän ei katsota antaneen muuta, muun muassa kaupallistavuutta tai käyttötarkoitusta koskevaa, nimenomaista tai hiljaisesti myönnettyä takuuta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä takuu ei siten koske Tuotteesta olevasta viasta Ostajalle aiheutuvia välillisiä menetyksiä tai vahinkoja eikä kolmansille osapuolille aiheutuvia menetyksiä tai vahinkoja.

bottom of page